Quizes

การทดสอบครั้งที่ 3

การทดสอบครั้งที่ 3 เป็นการทดสอบเรียนที่ได้เรียน ผสมผสาน หลายๆ บท นักเรียนพยายาม ทดสอบข้อสอบออนไลน์ให้ค่อง นะค่ะ หากไม่เข้าใจ ให้กลับไปทบทวน บทเรียนที่ผ่านม … อ่านเพิ่ม

การทดสอบครั้งที่ 2

การทดสอบครั้งที่ 2 เรื่องของ การดูแลผู้ป่วย การดูแลเด็กเล็ก ใช้เวลา 2 ชั่วโมง นักเรียนควรทำการทบทวนบเรียน ก่อนทำการสอบ

การทดสอบครั้งที่ 1

การทดสอบครั้งที่ 1 – ภาคหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เป็นการสอบเบื้องต้น นักเรียนควรทำการทบทวนบเรียนที่ได้เรียนมาแล้วก่อนสอบทุกครั้ง หากไม่ผ่านนักเรี … อ่านเพิ่ม