บทนำเกี่ยวกับยา และอักษรย่อทางการแพทย์

บทนำเกี่ยวกับยา และอักษรย่อทางการแพทย์

ผู้ช่วยเภสัชกร(pharmacist assistant)

หรือ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคือผู้ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดของเภสัชกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานช่วยเภสัชกรภายใต้การกำกับตรวจสอบโดย ใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากมากเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกรในงานเภสัชกรรมเช่น การจัดและจำหน่ายยาให้กับคนไข้การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผสมและปรุงยา ช่วยเภสัชกรผสมและปรุงยาผสมและปรุงยาตามคำสั่งของเภสัชกร ดำเนินการจัดหาและจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการหมดอายุของยาในคลังยา ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและทะเบียนการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆตรวจสอบจำนวนยาและเวชภัณฑ์ในคลังว่าถูกต้องตรงกับจำนวนในทะเบียนหรือบัญชีการเบิกจ่ายหรือไม่จัดทำสถิติและรายงานผลงานของหน่วยงานเภสัชกรรมที่สังกัดให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามความหมายของ The National Health Service (NHS) ประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวถึงผู้ช่วยเภสัชกร หรือ pharmacy assistant ไว้ดังนี้ (ที่มา : http://www.nhscareers.nhs.uk/details/)

Pharmacy assistants and dispensing assistants work alongside pharmacy technicians and under the supervision of a registered pharmacist.  They work in hospital and community settings.  In the community sector, these will include dispensers, dispensing assistants, pharmacy assistants, and healthcare assistants.  Within the hospital sector, the titles pharmacy assistant and assistant technical officer are more commonly used.

The range of duties is broad and varies depending on the post, but would typically include the following :

 • Selecting specific pharmaceutical items from within a store area, according to a list, for assembly for delivery towards, departments, clinical areas, or community sites
 • Answering queries on supply and availability of medicines, where it is within their competence
 • Drawing to the attention of clinical pharmacists or pharmacy technicians, problems or queries raised
 • Ordering items for use within a department
 • Receiving, loading, unloading incoming goods from wholesalers, manufacturers, and elsewhere
 • Delivering pharmaceuticals and other goods to sites within a pharmacy department, and wards/departments/clinical areas
 • Assisting in the maintenance of reasonable stock levels
 • Pre-packing, assembling, and labeling medications
 • Aseptic preparation of medicines (preparations of medicines in a very clean environment using special techniques)
 • Using dispensary and stores computer systems to generate stock lists and labels
 • Liaison with appropriate healthcare professionals to ensure the effective use of resources across the primary/secondary care interface as delegated
 • Responding to telephone and face to face inquiries of a routine nature from patients, their representatives, and a wide range of staff groups, either in a pharmacy or in a ward, and refer appropriate queries to the relevant member of the pharmacy team when necessary