PA

ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์

ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 5 เดือน

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 5 เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 383 ชั่วโมง และฝึกงาน 280 ชั่ … อ่านเพิ่ม

ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

ผู้ช่วยเภสัชกร(ภาคปกติ)

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 383 ชั่วโมง และฝึกงาน 280 ชั่วโมง ในหน่วยงานภาครัฐแล … อ่านเพิ่ม