NA

ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 6 เดือน

หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง + เรียนภาคปฎิบัติ  120 ชั่วโมงที่โรงเรียน + ฝึกงา … อ่านเพิ่ม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ภาคปกติ)

หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (รวมจบหลักสูตร 6 เดือน) เรียนทฤษฎี และเรียนภาคปฎิบัติ 3 เดือน ประจำที่โ … อ่านเพิ่ม