FB pixel
Skip to content

ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 5 เดือน

ใหม่
 • adminstis
 • 61/200 นักเรียน
 • PA
 • 45 บทเรียน /3 ข้อสอบ

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 5 เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 383 ชั่วโมง และฝึกงาน 280 ชั่วโมง(เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง ระบบ E-Learning มีความยืดหยุ่นระยะเวลา + เรียนภาคปฎิบัติ 3 สัปดาห์ที่โรงเรียนแล้ว และฝึกงาน 280 ชั่วโมง)  ดำเนินการสอนโดยทีมงานอาจารย์เภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยปฎิบัติการด้านยา โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ เหมาสำหรับใคร?

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร เรียนควบคู่ คือหลักสูตรที่เปิดขึ้นมารองรับ สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและทำงานอยู่ หรือผู้ที่ประสงค์ต้องการเรียนไป เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนเพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตร นำไปต่อยอดการทำธุรกิจร้านขายยา คลีนิคความงาม โฮมแคร์ หรือไปทำงานยังต่างประเทศ เป็นต้น

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร ระยะสั้น เรียนออนไลน์

 

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตร 5 เดือน (20 สัปดาห์) ใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 383 ชั่วโมง ฝึกงาน 280 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง (ปัจจุบัน 700 ชั่วโมง)

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียน ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือ กศน. หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

วัตถุประสงค์การเรียน ผู้ช่วยเภสัชกร

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา และการบริบาลทางเภสัชกรรม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมถึงศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสุขอนามัย และโภชนาการ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาการสอน

 1. สอนระบบ E-learning ยืดหยุ่นเวลา สามารถทบทวนได้ไม่จำกัด + เรียนที่โรงเรียน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกา์)
 2. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.
 3. ใช้เวลาเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน 700 ชั่วโมง

 

59,000.00฿ 79,000.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Middle
 • 360 ชั่วโมง
 • 10 คะแนนสะสม
 • 22 พฤษภาคม 2020 16:53 น.
บทเรียนในหลักสูตร

รายชื่อบทเรียน

45 บทเรียน / 2 ข้อสอบ
นิติเภสัช 10 คะแนน
บทนำเกี่ยวกับยา และอักษรย่อทางการแพทย์ 10 คะแนน 55m
วิธีการใช้ยาที่ควรรู้และการชั่งตวงทางเภสัชกรรม 10 คะแนน 40m
มาตราชั่ง ตวง วัด ทางยา 10 คะแนน 20m
ความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์(Medication Error) 10 คะแนน 45m
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน(Basic Anatomy) ตอนที่ 1 10 คะแนน 40m
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน(Basic Anatomy) ตอนที่ 2 20 คะแนน 60m
ข้อสอบ กายวิภาค 1 45 คะแนน 45m
ข้อสอบ กายวิภาค 2 45 คะแนน 45m
ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส 10 คะแนน
ระบบทางเดินอาหาร-Digestive-System 10 คะแนน 45m
วัคซีน 10 คะแนน 20m
ยาแก้ปวดลดไข้คลายกล้ามเนื้อ(Anagesic,Antipyretics,NSAIDS) 20 คะแนน 65m
ยาแก้แพ้ แก้หวัด (Antihistamines) 10 คะแนน 86m
ยาสเตียรอยด์ (Steroids) 10 คะแนน 56m
ยาในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual Transmitted Disease) 10 คะแนน 25m
ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) 10 คะแนน 30m
การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse) 10 คะแนน 35m
ยาปฏิชีวนะและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Antibiotics) 10 คะแนน 60m
ยาฆ่าเชื้อรา (Antifungal) 10 คะแนน 30m
พิษวิทยาเบื้องต้น (Basic toxicology) 10 คะแนน 40m
ยาเบาหวาน และลดระดับน้ำตาลในเลือด (Antidiabetics Drug) 10 คะแนน 50m
ยาแก้ลมชัก 10 คะแนน 20m
ยาลดความดันโลหิต (Antihypertensive Drugs) 10 คะแนน 45m
ยาลดไขมัน (Dyslipidemia Drugs) 10 คะแนน 30m
ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ขับเสมหะ 10 คะแนน
ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) 10 คะแนน 30m
ยาคุมกำเนิดและฮอร์โมนทดแทน (Oral contraceptive pills and Hormone Replacement Therapy) 10 คะแนน
ยาในโรคเอดส์และการติดเชื้อฉวยโอกาส 10 คะแนน
ยาในโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 10 คะแนน 30m
ยาในระบบทางเดินอาหาร 20 คะแนน 60m
โรคตาและโรคหูที่พบบ่อย 10 คะแนน 65m
ยาในโรคผิวหนังที่พบบ่อย 20 คะแนน 80m
ยาในโรคไมเกรน 10 คะแนน 30m
โรคข้อ 10 คะแนน 60m
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 10 คะแนน
โรคพาร์กินสัน 10 คะแนน
ยาเมารถ และยาแก้อาเจียน 10 คะแนน 45m
เวชสำอาง 10 คะแนน 50m
สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน 10 คะแนน 60m
โภชนาการเบื้องต้น 10 คะแนน 60m
อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 10 คะแนน 60m
ค่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ 10 คะแนน 45m
การซักประวัติเบื้องต้น 7 ขั้นตอน 10 คะแนน
การตรวจสอบยาและการจ่ายยา 10 คะแนน 40m
การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ 10 คะแนน
ยาเทคนิคพิเศษ 10 คะแนน 60m

ข้อสอบปลายภาค

0 บทเรียน / 1 ข้อสอบ
ข้อสอบ ประมวลความรู้ หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร 300 คะแนน 90m

เกี่ยวกับผู้สอน

2 หลักสูตร
76 นักเรียน
3 รีวิว
0.0
ค่าเฉลี่ยเรทติ้ง
0%
0%
0%
0%
0%
ยังไม่มีการรีวิวในหลักสูตรนี้
Best Seller
Highest Rated

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า