Student Apply by mail Sending

[rev_slider alias="homepage-2"]

แบบฟอร์มส่งใบสมัครนักเรียน

กรุณากรอก แบบฟอร์มสมัครเป็นนักเรียน ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำการติดต่อ ขอสมัครเข้าเรียน ในการศึกษาประจำปีการศึกษาในปัจจุบัน ข้อมูลของท่านจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบ และจะทำดำเนินการจัดการลงทะเบียนนักศึกษาตามขั้นตอนของโรงเรียนต่อไป

    สรรพนาม
    นายนางสาวนาง

    เลือกหลักสูตร (ต้องการ)
    ผู้ช่วยเภสัชกรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล