ผู้ช่วยเภสัชกร(ภาคปกติ)

 • adminstis
 • 113/500 นักเรียน
 • PA
 • 34 บทเรียน /0 ข้อสอบ

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 383 ชั่วโมง และฝึกงาน 280 ชั่วโมง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินการสอนโดยทีมงานอาจารย์เภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยปฎิบัติการด้านยา โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

ระยะเวลาเรียน ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

หลักสูตร 5 เดือน (20 สัปดาห์) ใช้เวลาเรียนภาคทฤษฎี 383 ชั่วโมง ฝึกงาน 280 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง (ปัจจุบัน 700 ชั่วโมง)

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียน ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (กศน. หรือ ปวช.)
2. ผ่านการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

วัตถุประสงค์การผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา และการบริบาลทางเภสัชกรรม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมถึงศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสุขอนามัย และโภชนาการ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาการสอนผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

 1. สอนสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกา์) วันละ 1 รอบ รอบละ 7 ชั่วโมง
 2. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.
 3. ใช้เวลาเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน (20 สัปดาห์ ๐ ละ 35 ชั่วโมง) 700 ชั่วโมง

การประเมินผล

 1. ทดสอบภาคทฤษฎีร้อยละ 60
 2. ทดสอบภาคปฏิบัติร้อยละ 40

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินผล
 2. ทดสอบภาคทฤษฎีต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
 3. ทดสอบภาคปฏิบัติต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
 4. ทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อรวมกันแล้วต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
79,000.00฿ 79,000.00฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Beginner
 • 360 ชั่วโมง
 • 600 คะแนนสะสม
 • 6 พฤษภาคม 2020 21:22 น.
บทเรียนในหลักสูตร

34 บทเรียน / 0 ข้อสอบ
บทนำเกี่ยวกับยา และอักษรย่อทางการแพทย์ 10 คะแนน 55m
นิติเภสัช ดูตัวอย่าง 10 คะแนน 10m
ความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์(Medication Error) 10 คะแนน 45m
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน(Basic Anatomy) ตอนที่ 1 10 คะแนน 40m
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน(Basic Anatomy) ตอนที่ 2 20 คะแนน 60m
วิธีการใช้ยาที่ควรรู้และการชั่งตวงทางเภสัชกรรม 10 คะแนน 40m
ยาแก้ปวดลดไข้คลายกล้ามเนื้อ(Anagesic,Antipyretics,NSAIDS) 20 คะแนน 65m
ยาแก้แพ้ แก้หวัด (Antihistamines) 10 คะแนน 86m
ยาสเตียรอยด์ (Steroids) 10 คะแนน 56m
ยาในกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual Transmitted Disease) 10 คะแนน 25m
ยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert Drugs) 10 คะแนน 30m
การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse) 10 คะแนน 35m
ยาปฏิชีวนะ และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Antibiotics) 10 คะแนน 60m
ยาฆ่าเชื้อรา (Antifungal) 10 คะแนน 30m
พิษวิทยาเบื้องต้น (Basic toxicology) 10 คะแนน 40m
ยาเบาหวาน และลดระดับน้ำตาลในเลือด (Antidiabetics Drug) 10 คะแนน 50m
ยาลดความดันโลหิต (Antihypertensive Drugs) 10 คะแนน 45m
ยาลดไขมัน (Dyslipidemia Drugs) 10 คะแนน 30m
ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ขับเสมหะ 10 คะแนน 20m
ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) 10 คะแนน 30m
ยาคุมกำเนิด และฮอร์โมนทดแทน (Oral contraceptive pills and Hormone Replacement Therapy) 10 คะแนน 85m
ยาในโรคเอดส์ และการติดเชื้อฉวยโอกาส 10 คะแนน 30m
เวชสำอาง 10 คะแนน 50m
สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน 10 คะแนน 60m
อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 10 คะแนน 60m
ยาในโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 10 คะแนน 30m
ยาในโรคไมเกรน 10 คะแนน 30m
ยาเมารถ และยาแก้อาเจียน 10 คะแนน 45m
ยาในระบบทางเดินอาหาร 20 คะแนน 60m
ยาในโรคผิวหนังที่พบบ่อย 20 คะแนน 80m
การซักประวัติเบื้องต้น 7 ขั้นตอน 10 คะแนน 30m
การบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ 10 คะแนน
ยาเทคนิคพิเศษ 10 คะแนน 60m
โภชนาการเบื้องต้น 10 คะแนน 60m

เกี่ยวกับผู้สอน

2 หลักสูตร
217 นักเรียน
3 รีวิว
0.0
ค่าเฉลี่ยเรทติ้ง
0%
0%
0%
0%
0%
ยังไม่มีการรีวิวในหลักสูตรนี้
Best Seller
Highest Rated