ตารางเปรียบเทียบการศึกษา Education Cost Compare

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยค่าใช้จ่าย หลายอย่างของนักเรียน นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และปริญาตรี ของไทยในปัจจุบัน ที่ต้องเสียค่าเล่าเรียนกว่าจะจบออกมา ได้รับประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา จบแล้วมีงานทำตามความฝันของตัวเอง หรือตามความฝันของครอบครัว ซึ่งในสมัยอดีตความเชื่อของผู้ใหญ่มักจะสนับสนุนให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ ทหาร ตำรวจ นั่นเป็นแนวคิดดั้งเดิมที่ปลูกฝังกันมา ณ ปัจจุบันผ่านมาหลายทศวรรษ โลกปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนวิถีชีวิต สังคมของยุคเสรีการค้า งานราชการ อาจจะไม่ใช้เป็นคำตอบสุดท้ายของ เด็ก เยาวชนอีกคชต่อ หรือของพ่อแม่คนรุ่นปัจจุบันเสียแล้ว ดังนั้นงานสายอาชีวะ ซึ่งดูเหมือนขาดความสนใจ หรือระบบการศึกษาไทยไม่ส่งเสริมเท่าที่ควร ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง ในสมัยอุตสหกรรมไร้พรมแดน ผู้คนมีอายุยั่งยืนขึ้น ด้วยเวชกรรมอันทันสมัย การสาธารณสุขได้พัฒนามากขึ้น เข้าถึงผู้ห่างไกลชนบท มากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้ใช้แรงงานสายอาชีพนี้ ผลิตตามไม่ทัน ปัญหา…. จึงเกิด?

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเภสัชกร “PA”

ระยะเวลาเรียน : ทฤษฎี 4 เดือน ภาคปฏิบัติ 2 เดือน รวม 6 เดือนจบ

ค่าใช้จ่าย : 69,000 บาท

สวัสดิการ: – หอพักนักศึกษา (ไม่เสียค่าน้ำ ,ค่าไฟ) – ชุดนักศึกษา 2 ชุด – ชุดกีฬา 1 ชุด – ตำราเรียน – คอร์สอบรมพิเศษ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – กิจกรรมทัศนศึกษา / ศึกษาดูงาน – ประกันรายได้จากการว่างงานให้ เดือนละ 6,000 บาท

งาน: มีงานรองรับ 100 % เช่นร้านยา โรงงานผลิตยา ฯ

เงินเดือน: 12,000 – 18,000 บาท

อนาคต: มีงานทำที่มั่นคง / มีเงินเดือน เรียนต่อ “ ปริญญาตรี ” หรือที่สูงกว่าขึ้นไปได้ด้วยตัวเอง

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล “NA”

ระยะเวลาเรียน: ทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน 6 เดือนจบ

ค่าใช้จ่าย: 59,000 บาท

สวัสดิการ: – หอพักนักศึกษา (ไม่เสียค่าน้ำ ,ค่าไฟ) – ชุดนักศึกษา 2 ชุด – ชุดกีฬา 1 ชุด – ตำราเรียน – คอร์สอบรมพิเศษ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – กิจกรรมทัศนศึกษา / ศึกษาดูงาน – ประกันรายได้จากการว่างงานให้ เดือนละ 6,000 บาท

งาน: มีงานรองรับ 100 % เช่นโรงพยาบาล คลินิก เนอสเซอรี่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการด้านความงาม ฯ

เงินเดือน: 10,000 – 15,000 บาท

อนาคต: มีงานทำที่มั่นคง / มีเงินเดือน เรียนต่อ “ ปริญญาตรี ” หรือที่สูงกว่าขึ้นไปได้ด้วยตัวเอง

“ ปริญญาตรี ” มหาวิทยาลัย / ราชภัฏ / วิทยาลัย ฯลฯ

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี (บางคณะ 5 – 6 ปี)เช่น ครุศาสตร์, แพทย์ศาสตร์,เภสัชกร ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย: ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท (ทุนส่วนตัว) หรือ กองทุน กยศ. (กู้ยืม)

สวัสดิการ: ไม่มี นักศึกษาต้องจัดการเรื่องที่พัก(หากเป็นของรัฐบาลก็อาจจะมีหอพักให้) ที่กิน ค่าใช้จ่ายประจำวัน การเดินทาง การอบรมเพิ่มเติม *** ไม่มีการประกันการตกงาน

งาน: ต้องหางานทำเอง แข่งขันสูง อาจจะไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ซึ่งเป็นไปได้มากมีโอกาสตกงาน

เงินเดือน: ประมาณ 12,000 บาท

อนาคต: หางานทำ ( หางานทำไม่ได้ ก็ “ตกงาน” ) ถ้ากู้กองทุน กยศ. “ หางานทำ + ใช้หนี้ 15 ปี ”

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ของแต่ละสถาบัน

 

  ชื่อโรงเรียน

                                      

หลักสูตรสวัสดิการของนักศึกษา
ผู้ช่วยการพยาบาล  NAผู้ช่วยเภสัชกร

PA

หลักสูตร

Online

ห้องส่วนตัวนอนรวมห้องแอร์ห้อง

พัดลม

อบรม

คอมพิวเตอร์

(เฉพาะทาง)

อบรม

ภาษาอังกฤษ

อบรม

พ่อรวยสอนลูก

(สหรัฐอเมริกา)

พิธีการ

หมอบหมวก

รับเข็ม

Siam RNA Inter School××
เมธารักษ์การบริบาล××????××××
บางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี××??×?×××
รามบริรักษ์××?????×××
ดิษฐ์ราการบริบาล××?????×××
เอื้อการบริบาล××??×??×××
วิชาชีพ “เบญจรักษ์รวมชัย”××??×?×××
เสรีรักษ์การบริบาล××???×?×××
เนตรนภาบริรักษ์××????××××
ปิยมินทร์คุณารักษ์××??×××××
สุรนารายณ์บริบาล×××??××××

แหล่งข้อมูล  :  มาจากเว็บไซต์  ของแต่ละสถาบันการศึกษา  (  เครื่องหมาย “ ? ”  หมายความว่า  ไม่ทราบข้อมูล เนื่องจากทางแต่ละสถาบันไม่ได้แจ้งให้ทราบ   )

 

 

 

งานวิจัยทางด้านการศึกษา สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

สถิติการทำงานของประชากร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)