ข้อมูลโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล

เนื้อหา ข้อมูลโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล (Siam Thanyaburi C&E Care School) โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดจัดตั้งขึ้นตามปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณพัชรนัน พงศ์ธัญรัตน์ ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประกอบด้วยความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันโลก พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และความสามารถประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่านานาอารยประเทศ  โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ แรกเริ่มถือกำเนิดขึ้นมาจากการก่อตั้ง “โรงเรียนธัญบุรีบริบาล” ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมปี 2549 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณพัชรนัน พงศ์ธัญรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานีต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและชื่อสถาบันใหม่ในเดือนธันวาคม ปี 2550 เป็น “โรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล”

รูปหอพักนักศึกษา *กำลังก่อสร้าง*

เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบ และมีเนื้อที่จำกัด จึงได้ย้ายสถานที่ตั้งแห่งใหม่แต่ยังคงตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี  ปัจจุบันโรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล เปิดดำเนินการสอนในระดับวิชาชีพ โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Assistant) ใบอนุญาตเลขที่ ศธ 04087/526 แบ่งเป็นภาคการเรียนปกติและภาคการเรียนออนไลน์ และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Nursing Assistant) ใบอนุญาตเลขที่ ปท 2001/2550 ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง


โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล มีความแตกต่างจากสถาบันอื่น โดยจุดเด่นของเราคือ การบูรณาการความทันสมัยด้านสุขภาพ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลระดับโลก (Medical Hub of Asia)

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โลโก้ โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล
แต่เดิมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้สัญลักษณ์ตราโรงเรียนที่มีลักษณะคล้าย “หยดน้ำ” เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ที่กลั่นกรองจนตกผลึกซึ่งภายในมีองค์ประกอบ เป็นเครื่องหมายต่างๆ กัน 4 แบบ โดยมีที่มาดังต่อไปนี้
• เครื่องหมายบวก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์กาชาดสากล
• มงกุฎ ประดับใจกลางดวงดาว หมายถึง ความเป็นหนึ่ง ความมีคุณค่าที่เจิดจรัส
• โลก หมายถึง ความเป็นสากล
• S+TIS หมายถึง โรงเรียน Siam Thanyaburi C&E Care School
• ธงชาติไทย หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
• สีม่วง หมายถึง สีแห่งความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์
• สีเงิน หมายถึงความมั่นคง แข็งแรง
• สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ จริงใจ
• ดาวห้าแฉก หมายถึง พละ หรือ พลังทั้ง 5 สู่ความเป็นเลิศ
และด้านล่างของรูป ประดับด้วยแถบริบบิ้นและตัวอักษรประทับคำว่า Siam Thanyaburi C&E Care School

โครงสร้างโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล

ข้อมูลโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล แผนผังหน่วยงาน

ผู้บริหารและที่ปรึกษาของโรงเรียน

นักเรียนรุ่นที่ 1 ปี 2564

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล เปิดสอนในระดับวิชาชีพ 2 หลักสูตร โดยได้จัดวางระบบการเรียนการสอนออกเป็น หลักสูตรปกติ และหลักสูตรออนไลน์ ดังนี้

59,000.00฿ 69,000.00฿
5 พฤษภาคม 2020 1:10 น. / 6 โมดูล
 • Kanokluck
 • 89 นักเรียน
 • NA
id: 200
จำนวนบทเรียน: 35
จำนวนข้อสอบ: 1
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้
79,000.00฿ 79,000.00฿
6 พฤษภาคม 2020 21:22 น. / 1 โมดูล
 • adminstis
 • 113 นักเรียน
 • PA
id: 1195
จำนวนบทเรียน: 34
จำนวนข้อสอบ: 0
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้
Sale
59,000.00฿ 79,000.00฿
22 พฤษภาคม 2020 16:53 น. / 2 โมดูล
 • adminstis
 • 85 นักเรียน
 • PA
id: 1022
จำนวนบทเรียน: 45
จำนวนข้อสอบ: 3
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้
49,000.00฿ 59,000.00฿
19 มิถุนายน 2021 13:19 น. / 4 โมดูล
 • Kanokluck
 • 22 นักเรียน
 • NA
id: 4649
จำนวนบทเรียน: 35
จำนวนข้อสอบ: 3
คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนในหลักสูตรนี้

การคัดเลือกและคุณสมบัติเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาของโรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล โดยได้จัดแบ่งคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ตามแต่ละหลักสูตรโดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด ดังนี้

1. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Assistant)
กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6,ปวช,ปวส, ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าทุกสาขา
• ชาย – หญิง อายุ ตั้งแต่ 18-35 ปี
• มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ
• ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

2. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (Nursing Assistant)
กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
• ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าทุกสาขา
• ชาย – หญิง อายุ ตั้งแต่ 18-35 ปี
• มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ
• ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

สำหรับน้องนักเรียน ที่จบวุฒิ ม.3 ก็สามารถเรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล na ได้ แต่มีเงื่อนไขในเรื่องการฝึกงาน กรุณาติดต่อ อาจารย์ฝ่ายแนะแนว

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
7. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ