969 หมู่บ้านภัสสร 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล (Siam Thanyaburi C&E Care School) โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดจัดตั้งขึ้นตามปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณพัชรนัน พงศ์ธัญรัตน์ ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประกอบด้วยความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันโลก พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และความสามารถประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่านานาอารยประเทศ

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

( Pharmacy Assistant ) : PA

                                          หลักสูตรระยะสั้น 5 เดือน 

ภาคเรียนปกติ        :  เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ (ที่โรงเรียน) โดยมีอาจารย์สอน 420 ชั่วโมง (3 เดือน)
                          และฝึกงาน 280 ชั่วโมง 
ภาคเรียนออนไลน์    :  เรียนทฤษฎี (E-learning) เรียนออนไลน์ 300 ชั่วโมง
                          และเข้ามาทบทวนเรียนทฤษฎี+ปฏิบัติที่โรงเรียน โดยมีอาจารย์สอน 120 ชั่วโมง
                          และฝึกงาน 280 ชั่โมง  

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

( Nursing Assistant ) : NA

                                          หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน 

ภาคเรียนปกติ        :  เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ (ที่โรงเรียน) โดยมีอาจารย์สอน 420 ชั่วโมง (3 เดือน)
                          และฝึกงาน 420 ชั่วโมง 
ภาคเรียนออนไลน์    :  เรียนทฤษฎี (E-learning) เรียนออนไลน์ 300 ชั่วโมง
                          และเข้ามาทบทวนเรียนทฤษฎี+ปฏิบัติที่โรงเรียน โดยมีอาจารย์สอน 120 ชั่วโมง
                          และฝึกงาน 420 ชั่วโมง  

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

บรรจุงานที่คลีนิค Runways เงินเดือน 20,000-25,000 บาท

จิตรานุช นาระจิตต คลีนิค Runways

บรรจุงานที่โรงพยาบาล เปาโลเกษตร 12,000-15,000 บาท

ธีระศักดิ์ ศรีแก้ว โรงพยาบาล เปาโลเกษตร

บรรจุงานที่โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ เพชรบุรี 15,000 -18,000 บาท

นาตยา ภาคอินทรีย์ โรงพยาบาลค่ายรามราช

บรรจุงานที่โรงพยาบาลบางมด 12,500-14,500 บาท

ปุณิกา อิ่มพร โรงพยาบาลบางมด

บรรจุงานที่กองสาธารณสุข เงินเดือน 18,000-20,000 บาท

ระพีพัฒน์ จันทัน กองสาธารณสุข

บรรจุงานที่โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต เงินเดือน 20,000-25,000 บาท

คณิตา แซ่จ๋าว โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต

    ภาพกิจกรรม

    ปรึกษาเราก่อนตัดสินใจ

    เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Assistant) และผู้ช่วยพยาบาล (Nursing Assistant)
    โรงเรียนเดียวในประเทศไทย ที่มีใบรับรองหลักสูตรเภสัชกรถูกกฎหมาย